www.
אחסון אתרים הסכם מתן שירותי אינטרנט

הסכם מתן שירותי אינטרנט

הדפסהדוא

בין: לייט הוסט – lighthost.co.il, ובעליו החוקיים: א.מ. שירותי אינטרנט מתקדמים בע"מ (להלן: "ספק השירות") – מצד אחד

לבין: מקבל השירות אשר פרטיו נמסרו לספק השירות ואשר מצורפים להסכם זה (להלן: "הלקוח") – מצד שני

הואיל - וספק השירות מספק שירותי אינטרנט (כהגדרתן להלן) והלקוח מעוניין בקבלת שירותי האינטרנט מספק השירות;

והואיל – ולצורך קבלת שירותי האינטרנט על הלקוח להסכים ולקבל את האמור בהסכם זה.

לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

א. כללי
 1. המבוא והנספח להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ומחייבים כיתר תנאיו.
 2. הסכם זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והוא מתייחס לגברים ולנשים כאחד.
 3. הסכם זה מסדיר את היחסים בינך - הלקוח, לבין ספק השירות.
 4. קבלת האמור בהסכם זה על ידי הלקוח הינו תנאי למתן שירותי האינטרנט, כהגדרתו להלן, על ידי ספק השירות.
 5. הלקוח מצהיר שהינו לפחות בגיל 18 שנה ביום ההתקשרות לפי הסכם זה וכן הינו בעל הסמכות והזכות להתקשר לפי הסכם זה. אדם שהינו קטין (מתחת לגיל 18) נדרש לצירוף הסכמת אחד מהוריו ו/או נציגו על פי דין על מנת להתקשר לפי הסכם זה.
 6. בכל מקרה של אי התאמה ו/או סתירה בין האמור בהסכם זה לבין האמור בפרסומים אחרים מטעם ספק האחסון, הסכם זה גובר, אלא אם נאמר אחרת מפורשות ובכתב ביחס לשוני.
 7. בשל השינויים הטכנולוגיים והתפתחות האינטרנט והתופעות הנלוות אליה, התנאים בהסכם זה עשויים להשתנות מעת לעת על ידי ספק השירות. כל שינוי יחייב את הלקוח בתוך 3 (שלושה) ימים מיום פרסומו באתר האינטרנט של ספק השירות (להלן: "אתר האינטרנט") ו/או תוך 1 (אחד) ימים מיום משלוח הודעה לתיבת הדואר האלקטרוני של הלקוח. לקוח קיים אשר אינו מסכים לשינויים כאמור, נדרש להפסיק את קבלת שירותי האינטרנט מספק השירות. הואיל וכך הלקוח נדרש להתעדכן מעת לעת בעדכונים כאמור.
 8. חלוקת הוראות ההסכם לסעיפים וכותרות הסעיפים הם לנוחיות ההתמצאות בלבד ולא יעשה בהם כל שימוש לפירוש הוראות ההסכם.
ב. שירותי האינטרנט
 1. מפרט שירותי האינטרנט מצורף כנספח להסכם זה (להלן: "מפרט שירותי האינטרנט")
 2. חלק משירותי האינטרנט, כהגדרתו להלן, מבוצעים על ידי ובאמצעות מחשב/י שרת של ספק השירות (להלן: "שרת").
 3. ספק השירות יספק ללקוח, בהתאם לבקשת הזמנת השירות (בכתב ו/או בע"פ) ו/או למפרט שירותי האינטרנט, את השירותים הבאים (להלן: "שירותי האינטרנט"):
  1. שירותי אחסון ואירוח אתרים על שרת/י ספק האחסון באופן שיתופי עם לקוחות אחרים (להלן:"שירותי אחסון אתרים").
  2. שירותי רישום וטיפול בשמות מתחם (דומיינים) אצל רשמי שמות המתחם המוסמכים. ויודגש, ספק השירות מבצע אך פעולת תיווך ברישום שמות המתחם אצל הרשמים המוסמכים שכן אינו רשם מוסמך בעצמו. תוקף הרישום, אלא אם נאמר אחרת במפורש ובכתב ללקוח, הינו לשנה שלמה שבסיומה נדרש רישום מחדש (להלן: "שירות רישום דומיין").
  3. שירותי תיבות דואר אלקטרוני, ובכלל זה תמיכה בדואר מבוסס דפדפן Webmail (להלן: "שירותי דואר")
  4. שירותי פיתוח ובניית אתרים, ובכלל זה עיצוב, הטמעה, גיור, קידום אתרים, שיווק אתרים ותרגום תוכנות.
  5. הקצאת כתובות IP מסוגים שונים, לרבות בתחומי קבוצות C class שונות, לתקופות קצובות ומתחדשות (להלן: הקצאת כתובת IP).
  6. שירותים אחרים, כפי שהוגדרו במפורש בין הצדדים.
 4. במתן שירותי האינטרנט על ידי ספק השירות ללקוח, לפי הסכם זה, מסמיך בזאת הלקוח את ספק השירות לעשות את כל הפעולות הנדרשות, בשמו ובמקומו – ככל שהדבר נדרש, על מנת לספק את שירותי האינטרנט ללקוח ו/או לספק את שירותי האינטרנט באופן כללי לאחר, ככל שהדבר תלוי ו/או קשרו בלקוח.
 5. אלא אם צוין מפורשות אחרת בכתב על ידי ספק השירות ו/או במפרט שירותי האינטרנט, שירותי האינטרנט אינם כוללים הקצאת שם מתחם ו/או רכישת שם מתחם.
 6. בוצעה הזמנה לרישום שם מתחם, ספק השירות ירשום את שם המתחם בהתאם לפרטיי הלקוח שביצע את ההזמנה, אלא אם הלקוח עדכן את ספק השירות בטרם הרישום בדבר פרטים אחרים. כל עדכון אחר של שם המתחם, לרבות פרטי יצירת קשר, רשומות DNS ואחרות, יעשו בפנייה אל ספק השירות. ויודגש, ספק השירות לא מספק פאנל ניהול עבור שם המתחם.
 7. הלקוח מצהיר ויודע כי הליך הזמנת שירות רישום דומיין מצריך את אישור רשם שמות המתחם המוסמך (בישראל ו/או בחו"ל), כאשר רק לאחר מתן אישור זה יחל הליך הרישום של הדומיין על שם הלקוח. הליך הרישום עשוי להימשך כ-48 שעות (לא כולל שבתות וחגים) מרגע מתן האישור, כאשר בזמן זה הדומיין לא יהיה נגיש. במידה ורשם שמות המתחם דחה את בקשת הרישום של הלקוח, ספק השירות יעדכן את הלקוח בענין ויזכה את הלקוח בסכום ששולם בגין שירות רישום הדומיין. לעיון בכללי הרישום של דומיינים ישראלים קראו כאן: http://www.isoc.org.il/domain_heb/il-domain-rules.html
 8. שינוי רישום בעלות של שם מתחם משמעו הקצאה מחדש של שם המתחם בעבור הבעלים החדשים, דבר הכרוך בפעולת מחיקה ורישום מיידי על שם הבעלים החדש. פעולה זו עלותה 350 ש"ח.
 9. הלקוח מצהיר ויודע כי השלמת הקצאת כתובות IP מותנה באישור צדדים שלישיים כגון חוות השרתים וספקיות אינטרנט. כמו כן, הואיל ובתחום קבוצת C class אחד של כתובת IP קיימות עד 256 כתובות IP שונות, הלקוח מצהיר ויודע כי הקצאת כתובת IP אחת או יותר, אין בה כדי למנוע מספק השירות ו/או לקוח אחר ו/או מצדדים שלישיים לעשות שימוש בכתובות IP האחרות/הנותרות באותה קבוצת C class. למען הסר ספק יודגש כי הזמנת לקוח של יותר מכתובת IP אחת בעלת C class שונה, משמעה כי כל אחת מכתובות הIP שהוזמנו יהיו בעלות C class שונה.
 10. שירותי האינטרנט, הרכבם, אופן תפעולם, היקפם, זמינותם וכיוצ"ב, כפי שמסופקים ללקוח, יכול וישתנו מעת לעת על ידי ספק השירות. במידה ונעשה שינוי משמעותי ועיקרי לרעה בשירותי האינטרנט שסופקו ללקוח  אזי תהא ללקוח תהיה האופציה לבטל את ההסכם ו/או לחתום על הסכם חדש עם ספק השירות. לקוח אשר ימשיך להשתמש ולצרוך את שירותי האינטרנט לאחר 15 ימים מיום השינוי, יראו בו כמי שהסכים לשינויים והם יחולו עליו בהתאם להסכם זה בשינויים הנדרשים, ככל שידרשו כאלו. בכל מקרה אין באמור בסעיף זה או בפעולה לפיו כדי להטיל אחריות ו/או חיוב כולשהו על ספק השירות מעבר לאמור בסעיף ט' להלן.
 11. הלקוח מצהיר ויודע כי קיים פער וחוסר זהות בין נפח הקבצים והנתונים הנמצאים בשרת האחסון לבין הנפח כפי שהוא מוצג באמצעי אחסון אחרים, כגון המחשב האישי. לכל חשבון בחבילות האחסון המוצעות קיימות הגדרות שונות הזקוקות לנפח מסויים לצורך תפקוד חשבון האחסון, כגון הגדרות דומיינים, הגדרות תיבות אימיילים, הגדרות מסדי נתונים והגדרות אבטחה. הגדרות אלו מתווספות על הצריכה של הקבצים והנתונים אותם מעלה הלקוח לחשבון האחסון. הואיל וכך, ספק השירות מקצה בפועל נפח אחסון ברוטו שהוא גדול ב 130% - 145% מהנפח המוצהר של חבילות האחסון. יחד עם זאת, לעיתים ייתכנו פערים של בין 5% ל- 15% מעבר לנפח ברוטו שניתן וזאת בשל הגדרות ספציפיות של קבצי האתר והנתונים כפי שהועלו לחשבון האחסון.
 12. לצורך פעילות יעילה של שירותי האינטרנט, ספק השירות נוקט מהלכים שונים, ביניהם שמירה בזיכרון מטמון (caching) של קבציי ותכני אתרי האינטרנט של הלקוח, כולם או חלקם, והלקוח מסכים בזאת מפורשות כי פעולות אלו אינם מהווים הפרה של זכויות הקניין הרוחני של הלקוח ו/או של צד שלישי אחר.
ג. תוקף ותקופת ההסכם
 1. ההסכם יכנס לתוקף מחייב בין הצדדים מיום מתן הודעה (בכתב ו/או בע"פ) על ידי ספק השירות ללקוח בדבר תחילת מתן שירותי האינטרנט ו/או מיום השימוש בשירותיי האינטרנט בפועל על ידי הלקוח. עותק בתצורת קובץ PDF או פורמט אחר המכיל את ההסכם או קישור להסכם ישלח ללקוח.
 2. תקופת ההסכם המינימאלית תהא לשנה קלנדרית, אלא אם הוסכם אחרת בין הצדדים (להלן: "תקופת ההסכם").
 3. חידוש תקופת ההסכם הראשונית תעשה על ידי אשרור מחודש של הצדדים להסכם זה או אחר, כפי שיקבע על ידי ספק השירות ביום החידוש (להלן: "חידוש תקופת ההסכם"). ספק השירות שומר לעצמו את הזכות לא לחדש את תקופת ההסכם ו/או להמשיך לספק שירותי אינטרנט ללקוח.
 4. ויודגש כי חידוש תקופת ההסכם לא יעשה באופן אוטומטי. לקוח שלא יסדיר את חידוש תקופת ההסכם בטרם תום תקופת ההסכם, יופסקו ו/או יושמדו שירותיי האינטרנט שסופקו לפי הסכם זה וללקוח לא תהיה טענה כלשהי בגין השירותים שהופסקו ו/או הושמדו.
ד. מחירים ותשלומים
 1. המחירים עבור שירותי האינטרנט יהיו על בסיס הרכבם, אורכם וטיבם כפי שנקבעו בין הצדדים, לרבות כפי שנרשם בנספח להסכם זה.
 2. ספק השירות עשוי לפרסם באתר האינטרנט תוכניות מובנות של שירותי אינטרנט (ובפרט עבור שירותי אחסון אתרים) ואשר נקובות במחירים שונים ובתקופות רישום שונות בהתאם (להלן: "חבילות אחסון").
 3. המחירים המופיעים באתר האינטרנט ו/או כפי שנמסרו ללקוח בנוגע לשירותי האינטרנט הינם בשקלים חדשים וכוללים מע"מ.
 4. שירותי האינטרנט הינם לתקופה מוגבלת בזמן כאשר בתום תקופה זו נדרש תשלום נוסף לחידוש השימוש בשירותי האינטרנט. אלא אם נאמר אחרת מפורשות ובכתב, התשלום בגין שירותי האינטרנט ובפרט, שירותי אחסון אתרים, שירותי רישום דומיין, הינם עבור תקופה של שנה קלנדרית אחת. המחירים בעבור תקופת החידוש כאמור ימסרו ללקוח ו/או יוצגו באתר האינטרנט והם עשויים להשתנות מעת לעת.
 5. את התשלום בגין מתן שירותי האינטרנט יעביר הלקוח לספק השירות בדרך, בזמן ובאמצעים כפי שנמסר לו.
 6. היה ולא בוצע חידוש תקופת ההסכם על ידי הלקוח ו/או לא ניתנה לספק השירות הודעת הפסקת מתן שירותי אינטרנט, והלקוח ממשיך לצרוך את שירותי האינטרנט מטעם ספק השירות לאחר תום תקופת ההסכם, אזי ספק השירות יהא זכאי לדרוש מהלקוח תמורה בגין שירותי האינטרנט שנצרכו, כפי שיקבע על ידי ספק השירות באותה עת. ויודגש, כי אין בדרישת תשלום זו כדי לחייב את ספק השירות להמשיך ולספק ללקוח שירותי אינטרנט.
 7. היה ונעשה שימוש חורג של שירותי האינטרנט מעבר למה שהוסכם בין הצדדים ו/או כפי שהוגדר עבור הלקוח (להלן: "שימוש חורג"), ספק השירות יהא זכאי, על פי שיקול דעתו הבלבדי, לדרוש מהלקוח תוספת תשלום בגין השימוש החורג ו/או לנתק באופן זמני את שירותי האינטרנט ללקוח, באופן מלא או חלקי, ו/או להביא את ההסכם לסיומו. הופעל סעיף זה על ידי ספק השירות, לא יהא הלקוח זכאי לפיצוי ו/או החזר כספי כלשהו בגין הפעולות שנעשה עקב השימוש החורג, וזאת אף אם שילם מראש ובעבור תקופה ארוכה יותר.
 8. ספק השירות רשאי לעדכן ולשנות, מעת לעת, את מחירי השירותים הניתנים על ידו, וללקוח לא תהא טענה בענין, זאת אף אם השינויים כאמור נעשו בסמוך להתקשרותו לפי הסכם זה.
ה. זמינות שירותי האינטרנט
 1. הלקוח מצהיר ויודע כי שירותי האינטרנט המסופקים ללקוח אינם חפים מתקלות ושיבושים. ואולם, ספק השירות יעשה כמיטבו על מנת ששירותי האינטרנט אותם הוא מספק ללקוח יהיו זמינים ונגישים 365 ימים בשנה, 7 ימים בשבוע, 24 שעות ביממה – ברציפות (להלן: "זמינות שירותי האינטרנט").
 2. ואולם, הלקוח מצהיר ויודע כי, הואיל ושירותי האינטרנט תלויים גם בצדדים שלישיים אחרים, מורשים או שאינם מורשים, כגון ספקי האינטרנט (ISP), תשתית האינטרנט (כגון קווי תקשורת), מנהלי שמות מתחם רשמיים, חברות חשמל, חברות טלפון, חדירה בלי מורשית (כגון האקרים), אזי אין ספק השירות יכול להבטיח את זמינות שירותי האינטרנט באופן רציף, וכי ייתכנו תקלות, הפסקות, שיבושים, טעויות בשירותי האינטרנט, מעת לעת.
 3. כמו כן, הלקוח מצהיר ויודע כי, עשויים להיות תקלות בשרת/י ספק השירות כגון: תקלות בחומרה ו/או תקלות בתוכנה ו/או שיבושים אחרים, אשר עלולים לפגוע בזמינות ו/או בתפקוד שירותי האינטרנט.
 4. הלקוח מצהיר ויודע כי שירותי האינטרנט הן מסוג אחסון שיתופי והן מסוג VPS אינם פועלים במתכונת FailOver או מתכונת דומה אחרת. משמעות הדברים שבמידה וקרתה תקלה או בעיה בשירותי האינטרנט, לא קיימת מערכת מקבילה להספקת שירותי האינטרנט ויש להמתין עד לתקין התקלה שקרתה.
 5. כחלק ממערך ההגנה כנגד פריצות לשרתינו ולחשבונות האחסון של לקוחותינו בפרט, נחסמה גישתם של המדינות הבאות לשירותי האינטרנט: טורקיה, סוריה, לבנון, מצרים, ערב הסעודית, עירק, איראן, קטאר, בחריין, האמירויות, פקיסטן, ניגריה, מרוקו, טוניסיה, כווית, קניה, אלג'יריה, אפגניסטן, תימן, זימבבואה, טורקמינסטן ושטחי הרשות הפלסטינית.
  משמעות הדברים שלגולשים למדינות אלו לא תתאפשר גישה לשירותי האינטרנט של ספק השירות וכן לאתרי הלקוחות.
 6. ספק השירות יפעל, בהקדם האפשרי, אם ביוזמתו ואם לאחר פנייה שנעשתה אליו, לתיקון פגיעות בזמינות שירותי האינטרנט, במסגרת שעות הפעילות.
ו. גיבויים ושחזורים
 1. ספק השירות עורך באופן אוטומטי, פעם בשבוע, גיבוי כללי לחשבון הלקוח. הגיבוי כולל העתקה מלאה של חשבון הלקוח, לרבות האתרים וקבציהם, הגדרות שמות מתחם, תיבות אימייל, מסדי נתונים. הגיבוי שנוצר נשמר בשרתי ספק השירות למשך שלושים ימים (להלן: "הגיבוי").
 2. בהתאם למפרט שירותי האינטרנט, יכול ותהא ללקוח אופציה לבצע בעצמו גיבוי לחשבון אחסונו.
 3. על אף שהליך הגיבוי, בין אם נעשה באופן אוטומטי או יזום על ידי ספק השירות או הלקוח עצמו, ברוב המקרים חף מתקלות או שגיאות, ייתכנו מקרים בהם הגיבוי הינו משובש ולא ניתן לשימוש. ויש להדגיש, כי ספק השירות אינו בודק את תקינות הגיבויים שנוצרים. הואיל וכך, הלקוח מצהיר ומתחייב שלא תהיה לו טענה כלפי ספק השירות בגין גיבוי שאינו תקין. על כן, מומלץ כי הלקוח ידאג לעשות גיבוי בעצמו וכן לבדוק את תקינות הגיבוי.
 4. אלא אם צוין מפורשות אחרת בכתב על ידי ספק השירות ו/או במפרט שירותי האינטרנט, שירותי האינטרנט אינם כוללים שחזור מידע ו/או נתונים ו/או חשבון לקוח מתוך הגיבוי ו/או ממקורות אחרים (להלן: "השחזור").
 5. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, וזאת לפי שיקול דעת ספק השירות, ספק השירות עשוי לבצע עבור הלקוח הליך שחזור, ללא תמורה נוספת, במקרה בו הסיבה לצורך בשחזור נובעת מפעילות ו/או מעשה זדוני של צד שלישי לא קשור, כלפי תוכנות השרת של ספק השירות באופן ישיר.
ז. תנאי שימוש בשירותיי האינטרנט
 1. הלקוח מתחייב בזאת כי לא יעשה שימוש מסחרי בשירותי האינטרנט אותם קיבל מספק השירות, ובכלל זה שירותי אחסון אתרים, זאת אלא אם קיבל אישור בכתב ומראש מטעם ספק השירות. אין באמור בסעיף זה כדי להגביל את הלקוח בביצוע שימושים מסחריים באמצעות שירותי האינטרנט.
 2. הלקוח מתחייב כי לא יבצע, באופן זמני או קבוע, שימוש חורג בשירותי האינטרנט, לרבות (אך לא רק) חריגה מנפח האחסון שהוקצה לו, חריגה מגודל תעבורת הנתונים שהוקצתה לו.
 3. הלקוח מצהיר ומתחייב לא לבצע כלפי שרת/י ספק השירות ו/או אתר ספק השירות ו/או כלפי שירותיי האינטרנט הניתנים ללקוחות אחרים, ו/או התכנים והקבצים והתוכנות של לקוחות אחרים בשרת, ולא לאפשר לאחרים לבצע, פעולות מסוג, הנדסה חוזרת, פיענוח ו/או פירוק ו/או פריצה ו/או חדירה לא מורשית לאזורי ניהול או למסדי נתונים, פגיעה והפרעה לתוכנות ולחומרה, וכיוצא באלו.
 4. הלקוח מצהיר ומתחייב כי בשימושו בשירותי האינטרנט לא יעשה כל פעולה ו/או מעשה ו/או מחדל, במישרין ו/או בעקיפין, כמפורט להלן:
  1. שיש בהם כדי להוות עוולה ו/או עבירה לכאורה, לפי שיקול דעת ספק השירות, על פי דין.
  2. שיש בהם כדי לפגוע בזכויות ו/או אינטרסים מוגנים כלשהם של ספק השירות ו/או לקוח אחר ו/או צד שלישי, לרבות, אך לא רק, זכויות קנייניות, זכויות חוזיות, זכויות מעין קנייניות, זכויות יוצרים, זכויות מוסריות, סודות מסחר, סימני מסחר (לרבות שמות מתחם), פטנטים, חובות אמון, פרטיות, כבוד, שם טוב, ביטחון הציבור, ביטחון המדינה, רגשות הציבור.
  3. באופן שאינו מוסרי ו/או באופן גזעני ו/או פוגעני ו/או פורנוגרפי ו/או מיניים (לרבות בערום חלקי או מלא של הלקוח). ספק השירות שומר לעצמו את הזכות להגביל את שירותי האינטרנט של הלקוח, ובכלל זה להסיר כל תוכן ו/או מידע ו/או חומר שלפי שיקול דעתו הבלעדי של ספק השירות אינו ראוי, וזאת ללא צורך בחובת הנמקה או הודעה מוקדמת ללקוח.
  4. שיש בהם כדי לפגוע בפעילות התקינה של שירותי האינטרנט אותם מספק ספק השירות לו וללקוחות אחרים, לרבות פגיעה ו/או התערבות בקוד המקור של תוכנות השרת או חומרות השרת, ו/או לפגוע בתכני אתר ספק השירות ו/או למנוע גישה לאתר ספק השירות ו/או להפיץ וירוסים ו/או רוגלות ו/או לסרוק את השרת ו/או לבצע פעולות של חציבת מידע (data mining) מהשרת וממסדי הנתונים שלו ו/או שימוש או העלאת תוכנות זוללות משאבים באופן היוצר ניצול מונופוליסטי של השרת וכיוצא באלו.
  5. שיש בהם כדי להציג, לקדם, להפעיל, להכיל, לקשר, לעודד ו/או כל קשר ישיר או עקיף לפעילויות אסורות על פי דיני מדינת ישראל – אך לא רק, ובכלל זה: הימורים, פרונוגרפיית ילדים, זנות, טרור, תמיכה בטרור, בגידה, כתות, סחר באיברים, סחר בנשים, משחקי פירמידה (ודומיהם), עבודה לא חוקית, תכנים מטעים, תוכנות מחשב מזיקות כגון: וירוסים, סוס טרויאני, תולעים, ואנדלים וכדומה, התחזות לאחר,סיסמאות והרשאות גישה לאתרים, הפרת קניין רוחני.
  6. שיש בהם כדי להוות משלוח דואר אלקטרוני בצורה המונית ו/או לנמענים אשר לא הסכימו במפורש לקבלת הודעות אלו (להלן: "דואר זבל"). לקוח אשר ישלח כמות הגדולה מזו שנקבעה מעת לעת שירותי האינטרנט שלו יופסקו לאלתר. מכסת משלוח הודעות מוגבלת ל-200 הודעות ליום ללקוח. ספק השירות יהיה רשאי להגביל את אופן וכמות ההודעות הנשלחות על ידי הלקוח.
  7. שיש בהם כדי לפגוע בפרטיות של אדם ובפרט חשיפת מידע ותכנים על קטינים ללא הסכמת הוריהם ו/או אפוטרופסייהם על פי דין.
  8. שיש בהם כדי לגרום לעומס על משאבי השרת (לרבות זיכרון, מעבד), פגיעה באבטחת השרת, פגיעה בשירותי האינטרנט, כל זאת לפי שיקול דעת ספק השירות. ויודגש כי ספק השירות אינו מתיר שימוש ו/או הרצת תוכנות צ'אט, תוכנות IRC , IRC BOTS ודומיו.
  9. שיש בהם כדי לפגוע בפעילותם התקינה של שירותי אינטרנט אחרים (שמספק ספק השירות ואחרים) ו/או אתרי אינטרנט אחרים ו/או לפגוע בפעילותה התקינה של תעבורת המידע באינטרנט ו/או לפגוע בפעילותם התקינה של מחשבי הלקוחות האחרים ו/או כל מחשב וציוד דיגיטלי נלווה אחר של כל אדם.
ח. תמיכה טכנית, תיקון תקלות
 1. תמיכה טכנית משמעה פתרון בעיות/תקלות תוכנה ו/או חומרה בקשר לשירותי האינטרנט ואופן תפקודם (להלן:"תמיכה טכנית"). ויש להדגיש, בעיות ותקלות שמקורן בתוכנות אשר התקין הלקוח ו/או מקשר אליהן את שירותי האינטרנט (להלן: "תוכנות חיצוניות"), לא יזכו לתמיכה טכנית לפי הסכם זה.
 2. תמיכה טכנית לא תחול על תוכנות חיצוניות או בתקשורת אליהם. כך לדוגמא, הגדרת תיבת אימייל בתוכנת אאוטלוק, הגדרות אימייל בגוגל, הגדרות תוכנת FTP וכיוצא באלו - לא נכללים במסגרת התמיכה הטכנית. ואולם, ספק השירות ישתדל לסייע ללקוח אם בעזרת מדריכים כתובים ואם בדרך אחרת.
 3. ימי ושעות הפעילות של ספק השירות לתמיכה טכנית ופניית לקוחות הינם: ימים ראשון עד חמישי בשעות 17:00 – 9:30 (להלן: "שעות הפעילות").
 4. תמיכה טכנית תעשה בהודעות דואר אלקטרוני ו/או בטלפון, בהתאם לשיקול דעת ספק השירות. בכל מקרה, ספק השירות אינו מתחייב לספק תמיכה טלפונית רציפה.
 5. ספק השירות זכאי לדרוש תמורה כספית בגין מתן תמיכה טכנית לאחר שעות הפעילות.
 6. עזרה בתפעול שירותי האינטרנט, אינם בגדר תמיכה טכנית, אלא בגדר הדרכה (להלן: "הדרכה").
 7. על הלקוח להיות זמין טלפונית ו/או בדרך דיגיטלית אחרת בעת מתן התמיכה הטכנית. אי זמינות של הלקוח כאמור עשויה לעכב את מתן התמיכה הטכנית ואף לחייב את הלקוח בתשלום בגין התמיכה הטכנית.
 8. שירותי האחסון אומנם כוללים גם שירותי דואר, אולם שירותי דואר אלו אינם נתמכים על ידי ספק השירות. בכל בעיה או תקלה בשירות הדואר, ספק השירות ישתדל לסייע אך אינו מתחייב לכך.
 9. ספק השירות עשוי לקבוע מחירון תמיכה טכנית והדרכה, אשר יעודכן מעת לעת, ולחייב את הלקוח לפיו בגין מתן שירותי תמיכה טכנית ו/או הדרכה שלא במסגרת הסכם זה.
ט. הגבלת אחריות וחבות
 1. הלקוח מצהיר בזאת כי ידוע לו כי בגין כל פעולה ו/או מעשה ו/או מחדל שנעשה או שיעשה בניגוד להסכם זה ו/או בניגוד להוראות שינתנו מעת לעת על ידי ספק השירות ו/או בשל שימושו בשירותי האינטרנט, יהא רשאי ספק השירות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותו על פי דין, לרבות עירוב של צדדים שלישיים רלבנטיים ומסירת מידע לרשותם.
 2. שירותי האינטרנט, לרבות אופן ופונקציות השימוש בהם ו/או ותכניו, מוצעים לשימוש הלקוח כמו שהוא (AS IS), ולפיכך מצהיר בזאת הלקוח כי הנו יודע ששירותי האינטרנט אינם חפים מתקלות, ליקויים או הפרעות (לרבות על ידי צדדים שלישיים זדוניים, כגון: פורצים, האקרים, קרקרים וכיוצא באלו) וכי בשל אופיה של רשת האינטרנט, ייתכנו לעיתים שיבושים ו/או אי התאמות ו/או השמטות ו/או הסרות ו/או מחיקות ו/או דיוקים ו/או תקלות בשירותי האינטרנט ובזמינות שירותי האינטרנט. לפיכך, הלקוח פוטר בזאת את ספק השירות מכל אחריות, ישירה או עקיפה בעניין, לרבות במקרה של אובדן מידע או שיבושו, במלואו או בחלקו.
 3. הלקוח מצהיר ויודע כי במתן שירותי האינטרנט על ידי ספק השירות ללקוח אין משום התחייבות כלשהי ו/או אחריות, ישירה או עקיפה, במפורש או במשתמע, כי שירותי האינטרנט מתאימים למטרותיו של הלקוח.
 4. הלקוח מצהיר ויודע כי הינו נושא באחריות הבלעדית, כלפי כולי עלמא, לכל שימוש שיעשה בשירותי האינטרנט, לרבות (אך לא רק) על תכנים, קבצים, תמונות ושמות המתחם, וכי הינו הבעלים ו/או בעל היתר שימוש כאמור.
 5. על הלקוח מוטלת האחריות הבלעדית לשמור בסודיות, תוך נקיטת בסידורי אבטחה מתאימים, על פרטי הגישה וההתחברות האישיים שלו לצורך שימוש בשירותי האינטרנט, וזאת במטרה למנוע שימוש לרעה בפרטיו ו/או בשירותי האינטרנט.
 6. הלקוח מצהיר בזאת כי בשום מקרה לא יהיה ספק השירות אחראי לכל נזק, הפסד, הוצאה, לרבות אך לא רק - פגיעה נפשית, פגיעה פיזית, אובדן הכנסות (לרבות עתידיות), אובדן מידע ונתונים (לרבות מידע סודי), אובדן לקוחות, אובדן הזדמנויות עסקיות, פגיעה במוניטין, עוגמת נפש – אשר עלול להיגרם ללקוח ו/או לצד שלישי, עקב התקשרות בהסכם זה ו/או שימוש בשירותי האינטרנט ו/או בשל תקלה, שיבוש, חוסר זמינות של שירותי האינטרנט.
 7. הלקוח מתחייב לעשות ככל הנדרש כדי להימנע ולמנוע ביצוע מעשה ו/או מחדל שבעטיו יפגע לקוח אחר או צד שלישי. נפגע צד כאמור, הלקוח יהיה מחויב כלפי הנפגע באופן מלא ואישי, ויפצה אותו על כל סוג נזק, ישיר או עקיף.
 8. היה והוגשה נגד הלקוח תביעה ו/או דרישה על ידי צד שלישי בנוגע לפעילותו ו/או שימושו בשירותי האינטרנט, מוטלת על הלקוח החובה לשתף פעולה עם ספק השירות בצורה מלאה ואפקטיבית וכן הלקוח מסכים להעביר לספק השירות, במידה ויהיה מעוניין בכך ספק השירות, את ניהול והשליטה על מערך ההגנה של הלקוח, וזאת רק בתנאי כי האחריות והחבות בעניין תישאר של הלקוח בלבד.
 9. במידה ושילם הלקוח לספק השירות בכרטיס אשראי באופן מקוון, הלקוח מצהיר ומסכים כי ספק השירות לא יישא באחריות כלשהי כלפיו ו/או כלפי אחר בגין הליך הסליקה ו/או הפעולות הנובעות ממנו שנעשה על ידי חברת הסליקה ו/או בגין נתוני כרטיס האשראי שסופקו לה.
י. שיפוי ופיצויים
 1. הלקוח מתחייב בזאת לשפות את ספק השירות, מייד עם דרישתו הראשונה, בגין כל הוצאה, הפסד, נזק, שכר טרחה משפטי או אחר, אשר יגרמו לספק השירות ו/או אשר הוציא ספק השירות בשל כל פעולה ו/או מעשה ו/או מחדל שנעשה או שיעשה בניגוד להסכם זה או לפיו ו/או בניגוד להוראות שינתנו מעת לעת על ידי ספק השירות ו/או בניגוד לכל דין קיים ו/או בשל תביעה נגד הלקוח ו/או בשל דרישה כלפי הלקוח ו/או בשל תביעה ו/או דרישה כלפי ספק השירות בגין שימוש הלקוח בשירותי האינטרנט – לרבות, אך לא רק, בעניינים של קניין רוחני, סימני מסחר, זכויות יוצרים, לשון הרע, פגיעה בפרטיות, פטנטים. הלקוח מצהיר כי הנו יודע כי אין בשיפוי כאמור לטובת ספק השירות כדי לגרוע או להפחית משאר הסעדים המגיעים לספק השירות לפי הסכם זה ו/או על פי דין.
 2. הלקוח מסכים בזאת על פיצוי מוסכם, כי במידה וספק השירות ימצא אחראי כלפיו, בגין שירותי האינטרנט, הוא יחויב בסכום שלא יעלה על הסכום ששולם על ידו עבור השימוש בשירותי האינטרנט, במידה וסכום כזה אכן שולם, וזאת בנוגע לתקופה נשוא המחלוקת ו/או סוג שירותי האינטרנט (למעט עלות רכישת דומיין/ים).
יא. העברת זכויות
 1. הלקוח אינו רשאי להעביר ו/או להמחות ו/או להסב ו/או להוריש, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, את זכויותיו ו/או הרשאות השימוש שלו בשירותיי האינטרנט (למעט שמות מתחם) לפי הסכם זה לאדם אחר, אלא אם ניתן לכך אישור בכתב ומראש מאת השירות.
 2. ספק השירות רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להעביר, בכל דרך, את זכויותיה ו/או חובותיה ו/או הרשאותיו באתר האינטרנט ו/או הנובעות מהסכם זה, באופן מלא או חלקי, לכל אדם, ללא צורך בהסכמה או במתן הודעה מוקדמת של מי מלקוחות האתר.
יב. סודיות ואי תחרות
 1. הלקוח, לרבות כל מי שנרשם לתוכנית השותפים, מתחייב לא לסחור בשירותי האינטרנט עם צד שלישי, ובפרט מכירת חלק משירותיי האינטרנט, זאת באופן שיש בו כדי לפגוע בשמו הטוב ו/או במוניטין של ספק השירות.
 2. הלקוח מסכים ומאשר לספק השירות לפרסם, להציג ולקשר את ו/או אל הלקוח בנוגע לשירותי האינטרנט אותם רכש מספק השירות לפי הסכם זה, כגון: אתרי אינטרנט של הלקוח, שם הלקוח וכיוצא בזה. ואולם, הלקוח יהא רשאי לבקש בכתב הסרת פרסום מעין זה.
יג. הפסקת ו/או הגבלת שירותיי האינטרנט, ביטול ההסכם וסיומו
 1. ספק השירות רשאי, בהודעה מוקדמת ללקוח של 48 שעות, להפסיק ו/או להשהות את שירותי האינטרנט, במלואם או בחלקם, באופן זמני או קבוע, לפי שיקול דעתו הבלעדי, ללא נימוק או הסבר. במקרה כזה, הלקוח יהא זכאי להחזר כספי יחסי בהתאם לתקופת ההסכם שלא מומשה. הלקוח רשאי להפסיק קבלת שירותי האינטרנט לפי הסכם זה בכל עת, תוך מתן הודעה בכתב לספק השירות.
 2. הלקוח רשאי בהודעה מוקדמת של 72 שעות לספק השירות, לבקש ביטול ו/או הפסקת שירותי האינטרנט. ביטול ו/או הפסקת שירותי האינטרנט ייכנסו לתוקפם עם קבלת אישור ספק השירות בענין (להלן: "ביטול שירותי אינטרנט")
 3. החזר כספי לפי סעיף זה משמעו החזר כספים מספק השירות ללקוח באופן ובדרך שבה התקבל התשלום או באופן ודרך אחרת, לפי שיקול דעת ספק השירות.
 4. הטבה ו/או הנחה, קופון וכיוצ"ב, אשר ניתנו ללקוח ו/או אשר הלקוח עשה בהם שימוש לצורך קבלת שירותי האינטרנט לפי הסכם זה, יקוזזו מההחזר הכספי המגיע לו, ככל שמגיע כזה, במקרה של ביטול ההסכם ו/או הפסקת שירותי האינטרנט לפי סעיף זה.
 5. לקוח שקיבל שירותי אינטרנט מספק השירות ושלא בוצע בגינו תשלום בפועל (לרבות באמצעות שימוש בקופון) לא יהא זכאי לפיצוי ו/או החזר כספי כלשהו, ככל שמגיע לו כזה, במקרה של ביטול ההסכם ו/או הפסקת שירותי האינטרנט לפי סעיף זה.
 6. במידה ולא נעשה שימוש כלשהו (מלא או חלקי) בשירותי האינטרנט, הלקוח יהיה זכאי לקבלת החזר כספי במקרה של ביטול שירותי אינטרנט, למעט שירותי רכישה ורישום שמות מתחם, במקרים הבאים בלבד:
  1. במסלול חיוב שאינו חודשי, תוך 14 ימים מיום קבלת שירותי האינטרנט על הלקוח להודיע בכתב לספק השירות על רצונו להפסקת קבלת שירותי האינטרנט וביטול ההסכם (להלן: "הודעת ביטול"). במקרה כזה, ספק השירות יפסיק את מתן שירותי האינטרנט ללקוח, ויחזיר ללקוח, תוך 14 יום מיום מתן הודעת הביטול החזר כספי תוך קיזוז 5% או 100 ש"ח מהמחיר ששילם הלקוח, לפי הנמוך. במידה וחלק מהסכום הנגבה בעבור שירותי האינטרנט הינו בגין דמי הקמה, אזי חלק זה לא יוחזר ללקוח הואיל ושירות דמי ההקמה כבר ניתן ובוצע על ידי ספק השירות. כמו כן, במידה והלקוח קיבל במסגרת שירותי האחסון גם שירות התקנת מערכת ניהול תוכן, אזי במקרה של בקשת ביטול לפי סעיף קטן זה, הלקוח יידרש לשלם לספק שירותי האינטרנט בגין שירות התקנת מערכת ניהול התוכן סכום של 100 ש"ח.
  2. במסלול חיוב שאינו חודשי ו/או רבעוני, לאחר 14 ימים ועד 90 ימים מיום קבלת שירותי האינטרנט, על הלקוח להעביר לספק הודעת ביטול. במקרה כזה יהא זכאי הלקוח להחזר סכום של 50% מהמחיר ששילם, סכום אשר ממנו יקוזז העלות היחסית לתקופת השימוש שנעשתה עד מתן הודעת הביטול.
  3. לאחר 90 ימים מיום קבלת שירותי האינטרנט, על הלקוח להעביר לספק הודעת ביטול. במקרה כזה הלקוח לא יהא זכאי לקבלת כל החזר כספי בגין הסכום ששילם.
 7. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ספק השירות יהא רשאי להפסיק ו/או להגביל, באופן קבוע או זמני, את מתן שירותי האינטרנט (ובכלל זה, הסרת תכנים, קבצים, תוכנות ללא צורך בגיבויים) ללקוח לפי הסכם זה, ללא הודעה מוקדמת וללא צורך בפיצוי ו/או החזר כספי כלשהו, במקרים הבאים:
  1. הלקוח הפר, לפי שיקול דעת ספק השירות, את האמור בהסכם זה, לרבות סעיף ז' להסכם זה.
  2. הלקוח לא שילם במועד תשלום שהוא חב בו בעד שירותיי האינטרנט שקיבל מספק השירות.
  3. הלקוח משתמש בשירותי האינטרנט שקיבל מספק השירות באופן, שלדעת ספק השירות, שיש בו להפריע ו/או לפגוע בשירותים אותם מספק ספק השירות לו ו/או לאחרים, ו/או יש בו כדי להפריע ו/או לפגוע לתפקוד הכללי של רשת האינטרנט, ו/או שיש בו כדי לפגוע בזכות ו/או אינטרס מוגן של ספק השירות ו/או צד שלישי, ו/או שיש בו לכאורה כדי להוות עוולה אזרחית ו/או פלילית, ו/או שיש בו כדי להוות פגיעה במוסר ו/או בתקנת הציבור.
 8. למען הסר ספק יודגש, כי בכל מקרה הפסקת ו/או הגבלת שירותי האינטרנט כאמור לעיל, אין בכדי לגרוע מחובתו של הלקוח לשלם לספק השירות בגין שירותי האינטרנט, בגין ריביות פיגורים, בגין הפרשי הצמדה והוצאות גבייה, ככל שיהיו.
יד. סמכות שיפוט ותחולת דינים
 1. הסכם זה ישלט על ידי הדין הישראלי בלבד, ויפורש בהתאם להוראות דין זה בלבד. לבית המשפט המוסמך בתל-אביב תהא הסמכות הבלעדית לפסוק בכל דבר וענין הקשורים או הנובעים מהסכם זה.
טו. שונות
 1. הסכם זה מבטא באופן מלא וממצה את הסכמת הצדדים לגבי הנושאים והעניינים הנדונים בו, והוא מחליף ומבטל כל מצג, הסכם, משא ומתן, נוהג, זיכרון דברים, וכל מסמך אחר ששררו או הוחלפו בין הצדדים בנושאים ובעניינים האמורים.
 2. ספק השירות שומר לעצמו את הזכות לפעול ו/או להתנהג ו/או לאכוף את זכויותיו באופן שונה ולא שוויוני בין לקוחות, וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי.
 3. הלקוח מצהיר ומסכים כי אי שימוש או איחור בשימוש על ידי ספק השירות בזכות מזכויותיו על פי הסכם זה או על פי כל דין, לא ייחשב כויתור מצד ספק השירות על הזכות האמורה.
 4. כל שינוי או תוספת להסכם זה יהיו בתוקף רק אם נעשו בכתב ובהסכמת הצדדים.
 5. ויתור, הנחה, שינוי, או כל דבר אחר שניתן או נלקח על ידי ספק השירות ללקוח, לא ישמש תקדים למקרה אחר עבור אותו לקוח, אלא אם הדבר נעשה בכתב ובמפורש.
טז. הודעות
 1. מען הצדדים (לרבות כתובת דואר אלקטרוני) לצורך משלוח הודעות לפי הסכם זה הינו כפי שנמסר בין הצדדים בבקשת/הזמנת שירותי אינטרנט או כל מען אחר אשר מי מהצדדים הודיע לצד השני אודותיו בכתב (להלן: "כתובות הצדדים").
 2. הודעות בכתב יכללו גם הודעות בדואר אלקטרוני.
 3. התקשורת השוטפת בין הצדדים ובכלל זה הודעות שונות בנוגע לתפקוד שירותי האינטרנט, עדכונים נדרשים ודרישות תשלום ייעשו בהודעות לדואר האלקטרוני. הלקוח נדרש לוודא את תקינות כתובת הדואר האלקטרוני שלו, לבדוק את ההודעות שבה, וכן ולעדכן את ספק השירות על שינוי הכתובת או הוספה של אחרת.
 4. הודעה שתישלח על פי כתובות הצדדים, תחשב כאילו הגיעה לצד הנשגר ולידיעתו תוך 3 ימים מעת שיגורה בדואר רשום בבית דואר בישראל ואם נמסרה ביד, בעת מסירתה, ואם שוגרה בפקס ו/או בהודעת דואר אלקטרוני, תוך 10 דקות ממועד שיגורה.
אנחנו מכבדים את הכרטיסים הבאים:
כרטיסי אשראי
פתיחת אחסון אתר מיידיתפתיחת חשבון אחסון אתרים מיידית עם השלמת רישום!

יצירת קשר

אנחנו כאן בשבילכם לכל שאלה:

טלפון: 072-2737381
פקס: 072-2737382

שאלות - כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת
תמיכה - כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

פניות ניתן להעשות בכל נושא, גם אחרי שעות הפעילות, באמצעות טופס יצירת קשר.

ימים א'-ה' 9:30 - 17:30

התחברות לקוחות
תמיכה טכניתמוקד תמיכה ועזרה מקצועי
תמיכה טכנית