www.
אחסון אתרים מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות

הדפסהדוא

Shareמבוא
 1. הסכם מדיניות הפרטיות (להלן: "ההסכם") הנו הסכם נספח, המהווה חלק בלתי נפרד, להסכם תנאי השימוש באתר אותו ניתן למצוא כאן: #####
 2. קריאת הסכם זה יש לעשות בצמוד לקריאת הסכם תנאי השימוש.
 3. הסכם זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והוא מתייחס לגברים ולנשים כאחד.
 4. הסכם מדיניות הפרטיות להלן מסדיר את היחסים בינך - לקוח, אורח או משתמש, לבין לייט הוסט.
 5. מונחים והגדרות המופיעים בהסכם אשר לא פורשו ו/או הוסברו, יקבלו את משמעותן כמוגדר בהסכם תנאי השימוש.
 6. משתמש שאינו מסכים לאמור בהסכם זה מתבקש לא למסור כל מידע ללייט הוסט ו/או להשתמש באתר ו/או בשירותיו.
 7. התנאים בהסכם זה, עשויים להשתנות מעת לעת, לפי שיקול הדעת הבלבדי של בעלי אתר האינטרנט. כל שינוי יחייב את המשתמש בתוך 24 (עשרים וארבע) שעות מיום פרסומו באתר האינטרנט ו/או מיום משלוח הודעה לתיבת הדואר האלקטרוני של המשתמש. משתמש שלקוח אשר אינו מסכים לשינויים כאמור, נדרש להפסיק את שימושו באתר ו/או למסור ללייט הוסט כל מידע לאלתר. המשתמש נדרש להתעדכן מעת לעת בעדכונים כאמור.
 8. חלוקת הוראות ההסכם לסעיפים וכותרות הסעיפים הם לנוחיות ההתמצאות בלבד ולא יעשה בהם כל שימוש לפירוש הוראות ההסכם.
קבלת שירותים ורישום לאתר
 1. לצורך קבלת שירותים מלייט הוסט ו/או לצורך קבלת שירותיי האתר והשימוש בו, וכתנאי לכך, לייט הוסט רשאית לדרוש כי יתבצע על ידי המשתמש הליך של רישום בו הוא נדרש להזנת פרטים ונתוני מידע שונים, חלקם חובה וחלקם רשות, לרבות פרטי תשלום ואמצעי תשלום. משתמש שאינו מסכים להזנת פרטים ונתוני חובה כאמור, אינו רשאי לקבל שירותים מלייט הוסט ו/או להירשם לאתר ולבצע בו שימוש.
 2. לקוח כאמור זכאי לעדכן את פרטיו האישיים כפי שהללו נמצאים אצל לייט הוסט, ככל שהללו לא פוגעים בזכותו של אחר.
 3. אלא אם נאמר ו/או אופשר אחרת על ידי לייט הוסט במפורש ו/או באופן ייעודי, לקוח לא יהיה רשאי לפרסם במסגרת החלקים הפומביים באתר, את פרטי ההתקשרות עימו או עם אחר, כגון: מספר טלפון וסלולרי, כתובת מגורים, כתובת אימייל, כתובת אתר אינטרנט, פרטי התקשרות באמצעות תוכנות מסרים מיידיים ו-VoIP (כגון: סקייפ, מסנג'ר, Icq).
איסוף מידע
 1. במהלך הגלישה באתר, הרישום לאתר והשימוש באתר ובשירותיו, לייט הוסט אוספת פרטים ונתונים שונים על המשתמש, חלקם אישיים וחסויים וחלקם גלויים גם לעיני אחרים. מעבר לדרישות הרישום והפרטים להם נדרש הלקוח למסור, במהלך השימוש של המשתמש באתר ובשירותיו, מצטבר ברשות לייט הוסט פרטים, מידע תכנים ונתונים שונים, לרבות, אך לא רק, כגון: עמודים ו/או אתרי אינטרנט בהם צפה המשתמש, פרסומים בשירותים שונים באתר (כגון:פורומים, צ'אט, שאלות תשובות, לוחות וכדומה), תכנים שפרסם ו/או הפיק ו/או העלה המשתמש באתר ואליו, מודעות, מוצרים ושירותים שעניינו את המשתמש, הרגלי גלישה וצורת גלישה, כתובת IP, מיקומו הגיאוגרפי של הגולש וכיוצא באלו (להלן: "מידע").
 2. לייט הוסט שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לאיסוף פרטים, נתונים, תכנים וכל מידע אחר ואישי של המשתמש במהלך שימושו באתר, כאמור לעיל.
 3. המשתמש מצהיר ומאשר בזאת כי מסירת המידע ללייט הוסט על ידו, באופן ישיר או עקיף, באופן מלא או חלקי, באופן אקטיבי או פסיבי, וכן כל מידע שמגיע ללייט הוסט על המשתמש, בשל שימוש המשתמש באתר ו/או שימוש משתמשים אחרים, נעשה על דעתו ורצונו החופשי והוא מסכים לכך ללא סייגים מלבד אלו הקיימים מכוח הדין.
 4. לייט הוסט פועלת לאיסוף מידע כאמור מאת המשתמשים וזאת, בין היתר, לצורך מתן שירותיי אחסון אתרים ו/או שירותים אינטרנטיים בצורה מיטבית ויעילה.
 5. המשתמש מאשר בזאת כי לצורך שימושו באתר ובשירותיו, לייט הוסט תהא רשאית לשלוח ו/או להשתיל למחשבו של המשתמש, בידיעתו או שלא בידיעתו, קבצי זיהוי, התאמה או פיקוח שונים (אך במפורש לא קבצים זדוניים כגון וירוסים, תולעים, רוגלות וכיוצא באלו), כגון עוגיות (cookies), וכן להשתמש במידע הנובע והנגזר מהמידע שנצבר בקבצים אלו, לרבות לשם שימושים סטטיסטיים, העברתו לצד שלישי לצורך קיום הוראות כל דין, מטרות מסחריות, פרסום על ידי לייט הוסט ו/או צדדים שלישיים, הצגה והצבת תכנים, מכל סוג, באתר, אשר מותאמים אישית למשתמש.
חשיפת מידע
 1. לייט הוסט מקפידה לפעול בנוגע למידע בכפוף להוראות כל דין ובפרט כאמור בהוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981(להלן: "חוק הפרטיות"). לפיכך, לייט הוסט תשמור על פרטיי המידע האישיים של המשתמש, אשר לא פורסמו באתר ו/או במקום אחר בפומבי על ידי המשתמש, ולא תגלה אותם בפני צדדים שאינם מורשים לכך על פי דין.
 2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לייט הוסט שומרת לעצמה את הזכות לחשוף ו/או להעביר כל סוג של תוכן או מידע, חסוי, אישי או פומבי של משתמש, לרבות פרטיו המזהים של המשתמש, פרטי תשלום, התנהגות הגלישה שלו, ip וכיוצא באלו, במקרים הבאים, אך לא רק: הפרה של הסכם תנאי השימוש על ידי המשתמש ; הפרה של הסכם אחסון ; הפרה של הסכם למתן שירותים ; הליכים משפטיים בין המשתמש למשתמש אחר בנוגע לשימוש באתר ; הליכים משפטיים בין המשתמש ללייט הוסט בנוגע לשימוש באתר ; הוראות ו/או צו של בית משפט ; בכל מקרה שבו לייט הוסט תמצא צורך לכך, לרבות צורך כלכלי או עסקי כגון מכירה, מיזוג, העברת שליטה בתאגיד וכיוצא באלו, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 3. המשתמש מצהיר ומסכים לכך כי לאחר שביצע רישום לאתר, וכן כל פרט ו/או תוכן אחר שפרסם, הפיק, יצר, העלה, במהלך שימושו באתר, מלבד פרט ו/או תוכן אשר נקבע על ידי לייט הוסט כי יישאר חסוי, יהיה נגיש וחשוף ללייט הוסט ושאר משתמשי האתר, לרבות באמצעות חיפוש המבוצע על ידי אורחים.
שימוש במידע
 1. לייט הוסט שומרת לעצמה את הזכות למסור כל מידע שנאגר ברשותה בנוגע למשתמש, במלואו, לרבות תכני האתר, פרופיל משתמש, פרטים מזהים, נתוני שימוש וגלישה באתר וברשת האינטרנט, מספר IP, לכל אדם ו/או גוף הזכאי לכך על פי דין, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הודעה מוקדמת למשתמש, והמשתמש מסכים ומאשר בזאת, כי לא יהיו לא כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כנגד לייט הוסט ו/או עובדיה בנוגע לכך.
 2. המשתמש מסכים בזאת כי המידע עליו ועל אופן שימושו באתר, לרבות המידע שיימסר מטעמו ו/או על ידי משתמשים אחרים, יישמרו ויאוחסנו במאגרי הנתונים של לייט הוסט, וכי לייט הוסט תהא רשאית להשתמש במידע האמור ו/או לאפשר לאחר שימוש במידע, לפי שיקול דעתה, ובכפוף לכל דין. בכלל זה, לייט הוסט תהא רשאית, בעצמה ו/או באמצעות צדדים שלישיים, בנוגע ובהתבסס על המידע של המשתמש, בתמורה או שלא בתמורה, לבצע שירותי דיוור (כגון ניוזלטר), ליצור קשר עם ספקים ולקוחות, לבצע פרסום ישיר או עקיף באתר או מחוצה לו, שיווק וקידום מכירות לפעילות האתר ושירותיו, לבצע שיתוף ו/או העברה או מכירה של המידע, לבצע ניתוחים סטטיסטיים, לבצע מכירה של חלקים ו/או שימושים ו/או שירותים באתר לצדדים שלישיים וכן כל פעולה ו/או מעשה המשרתים את אינטרסיה של לייט הוסט או מי מטעמה.
עיון, תיקון, הסרה והגבלת שימוש במידע
 1. בהתאם לחוק הפרטיות, המשתמש זכאי בעצמו או על ידי בא כוחו או אפוטרופסו, לעיין במידע המוחזק עליו במאגר המידע הנמצא אצל לייט הוסט.
 2. על אף הפסקת המשתמש בקבלת שירותים מאת לייט הוסט ו/או הפסקת שימוש באתר, פרטיו האישיים של המשתמש, לרבות זהותו, פרטי תשלום, היסטוריית שירותים וכיוצא באלו יישמרו במאגרי לייט הוסט ולא ימחקו, וזאת לצורך צרכים מסוימים (כגון יישוב מחלוקות עתידיות). כמו כן, מידע ותכנים אשר הופקו ו/או פורסמו ו/או הועלו באתר על ידי המשתמש בחלקים הפומביים שבאתר, ימשיכו להיות חשופים.
 3. בהתאם לחוק הפרטיות, משתמש שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לעדכן ולתקן ו/או להסיר מידע זה בעצמו, ובמידה שאינו יכול או אינו מורשה לכך, לפנות לצוות האתר. פרטיי מידע ותכנים אחרים אשר פורסמו באתר במקומות ציבוריים כגון פורומים, צ'אטים, לוחות וכדומה, עשויים לא להיות ניתנים לתיקון ו/או עדכון ו/או הסרה, על כן על המשתמש להקפיד על טיב המידע שהוא מוסר ו/או מפיק ו/או מעלה.
 4. בהתאם לחוק הפרטיות, במידה ונעשתה פנייה אישית (כגון: בכתב, טלפון, ניוזלטר, וכיוצ"ב) למשתמש, בהתבסס על השתייכותו לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר הידע של לייט הוסט, אזי המשתמש זכאי לדרוש בכתב מלייט הוסט כי המידע המתייחס אליו ושעל פיו נעשתה הפנייה האישית ימחק.
אבטחה
 1. על אף שלייט הוסט עושה את מיטב המאמצים, המשתמש מצהיר כי ידוע לו, והוא מוסר את פרטיו ומבצע שימוש באתר על בסיס כך, כי אתר האינטרנט והמידע והתכנים בו, לרבות פרטיו האישיים, עלול להיפרץ ולהיחשף בפני גורמים לא מורשים, וכן גורמים אלו עלולים להשתמש בפרטים אלו ואף להתחזות בשמו.
 2. לייט הוסט מפרסמת באתר תכנים שונים, כגון קישורים ופרסומות, אשר מפנים לאתרים אחרים אשר בם קיימים תנאי שימוש ומדיניות פרטיות שונה מזו של לייט הוסט. הואיל וכך, לייט הוסט לא יכולה להבטיח את פרטיותו של המשתמש באתרים כגון אלו, ואילו המשתמש פוטר בזאת את לייט הוסט מאחריות בענין.
 3. פרטיי ההתחברות של המשתמש לאתר ו/או לשירותים הניתנים מטעם לייט הוסט הנם אישיים וסודיים ואין להעבירם לאחר. על המשתמש להקפיד כי הללו לא יחשפו, ולעדכן פרטים אלו בפרטים חדשים במידה ויש חשש כי נחשפו כאמור.

אנחנו מכבדים את הכרטיסים הבאים:
כרטיסי אשראי
פתיחת אחסון אתר מיידיתפתיחת חשבון אחסון אתרים מיידית עם השלמת רישום!

יצירת קשר

אנחנו כאן בשבילכם לכל שאלה:

טלפון: 072-2737381
פקס: 072-2737382

שאלות - כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת
תמיכה - כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

פניות ניתן להעשות בכל נושא, גם אחרי שעות הפעילות, באמצעות טופס יצירת קשר.

ימים א'-ה' 9:30 - 17:30

התחברות לקוחות
תמיכה טכניתמוקד תמיכה ועזרה מקצועי
תמיכה טכנית