www.

כשלון תשלום חשבונית מרובה

הדפסהדוא

Share

כפי שהוסבר במדריך לתשלום חשבוניות, תשלום חשבונית מרובה, יוצר חשבונית עסקה נוספת כנגד אותן חשבוניות שסומנו לתשלום. כשלון התשלום (מכל סיבה שהיא) אינו מוחק או מבטל חשבונית עסקה זו ויש לשים לכך לב.
בבואך לשלם מחדש את יתרת התשלום בחשבונך, יש לשים לב לאותה חשבונית עסקה ולשלם רק אותה ולא לסמן את כל או חלק מהחשבוניות מחדש.

סימון של חשבונית זו, יחד עם חשבוניות אחרות (כולן או חלקן), יגרור את אותו תהליך מחדש של יצירת חשבונית מרובה וייתכן כי גובה התשלום יהיה עד כדי פי 2 מהרצוי.

במקרה בו ישנו צורך להוסיף חשבונית עסקה נוספת לתשלום, אכן יש לבחור את אותה חשבונית עסקה רצויה ואת חשבונית העסקה המרובה.